Vedtægter

Vedtægter og love for Brovst Rideklub

§1. Navn

Klubbens navn er: Brovst Rideklub


§2. Hjemsted

Klubbens hjemsted er: Jammerbugt Kommune, Janumvej 40A, 9460 Brovst


§3. Formål

Klubbens formål er at fremme interessen for ride- og hestesport i enhver form ved at oplære medlemmerne og skabe kendskab til brug og omgang med heste og ponyer. Dette opnås ved undervisning i dyrets natur og dets pleje, samt ved afholdelse af rideøvelser og konkurrencer på forskellige niveauer.


§4. Medlemmer

I klubben kan optages aktive og passive medlemmer. Medlemmer under 16 år optages som juniormedlemmer.


§5. Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes i sidste halvdel af februar måned. Tid og sted for generalforsamlingen skal, tillige med standard dagsorden udsendes til klubbens medlemmer med januar regningen og offentliggøres på hjemmesiden samt ved opslag i ridehallen. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. Endelig dagsorden med fremkomne forslag skal udsendes skriftligt til klubbens stemmeberettigede medlemmer med mindst 14 dages varsel.


§5.1Alle aktive medlemmer på 16 år og derover har stemmeret ved generalforsamlingen, men ingen medlemmer er valgbare før det fyldte 18. år. Forældre til børn under 16 år, der er aktive juniormedlemmer har stemmeret med en stemme pr. barn under 16 år. Disse forældre er valgbare til bestyrelsen, samt til udvalg inden for bestyrelsen. Stemmeret og valgbarhed bortfalder når barnet fylder 16 år, medmindre forældrene indmelder sig som aktivt medlem. Familiemedlemskab giver to stemmer pr. familiemedlemskab. Familiemedlemskab er gældende for alle i en husstand. Passive medlemmer har ikke stemmeret, men taleret ved generalforsamlingen. For at have stemmeret skal man være medlem og kontingentet skal være betalt.


§5.2. Generalforsamlingen skal have en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab forelægges ti godkendelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelse

1. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (2 i ulige år og 3 i lige år)

2. Valg af intern bilagskontrolant og ekstern revisor (jf.§7)

3. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (suppleanten vælges for et år af gangen)

4. Valg af intern bilagskontrolant

5. Eventuelt

På generalforsamlingen afgøres afstemninger vedrørende personer og øvrige beslutninger ved simpelt flertal. Afstemninger foregår normalt ved håndsoprækning, medmindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning. Valg til bestyrelse foregår altid ved skriftlig afstemning. Ved stemmelighed vil behandlede forslag være forkastet.


§5.3. Forslag til ændring af lovene indsendes til bestyrelsen senest 1. februar. Indkomne forslag behandles på den ordinære generalforsamling. Ændringer til lovene kan ligeledes foretages på en ekstraordinær generalforsamling. Til ændring af lovene kræves 2/3 af de afgivne stemmer.


§5.4. Medlemskontingentet fastsættes på generalforsamlingen for 1 år ad gangen. Kontingentet betales pr. 1. januar og pr. 1. august. Er kontingentet ikke betalt senest måned efter forfaldsdato, slettes pågældende som medlem, og kan kun optages på ny mod betaling af restance.


§5.5. Til eksklusion af medlemmer kræves 2/3 af de afgivne stemmer.


§5.6. Er et aktivt stemmeberettiget medlem forhindret i at udnytte sin stemmeret, kan stemmeretten ved fuldmagt overdrages til et andet medlem. Et stemmeberettiget medlem kan kun anvende 1 gyldig fuldmagt.


§5.7. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt indgiver begæring derom med meddelelse om dagsordenspunkter der ønskes behandlet. I sidste tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes med 8 dages varsel efter begæringens modtagelse.


§6. Bestyrelse 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der varetager klubbens anliggender og som tegner foreningen samlet. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand. Bestyrelsen nedsætter relevante udvalg som fungerer udenfor bestyrelsen. Bestyrelsen træffer beslutning om i hvilket omfang udvalgsmedlemmerne kan deltage i bestyrelsesmøder på baggrund af en dertil udarbejdet forretningsorden. Udvalgsmedlemmerne vil alene have taleret ved bestyrelsesmøder. Udvalgenes opgaver fastlægges i en funktionsbeskrivelse. I tilfælde af et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i valgperioden indtræder der en suppleant.


§6.1. Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder i henhold til forretningsorden for bestyrelsens gøremål. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller såfremt 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Alle bestyrelsesbeslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Såfremt der er stemmelighed er formandens stemme afgørende. Og ved dennes forfald næstformandens. For at en bestyrelsesbeslutning skal have gyldighed, skal der mindst være 4 bestyrelsesmedlemmer til stede. Næstformanden indtræder i formandens sted ved dennes udeblivelse/orlov. Sekretæren fører referat jf. forretningsorden for bestyrelsen.


§6.2. Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for anvendelse af rideanlæg, herunder ordensregler, arbejdsfordeling mm.


§6.3. Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål og træffer alle bestemmelser vedrørende dens virksomhed. Ved salg, køb eller pantsætning af fast ejendom træffer generalforsamlingen afgørelsen. Ved udlån af rideklubbens ejendom eller materialer oprettes der ved aftalens indgåelse en skriftlig kontrakt af bestyrelsen eller daglige leder. Misligholdes kontraktens punkter eller afleveres det udlånte materiale ikke tilbage rettidigt til rideklubben medfører det bortvisning, bøde og evt. politianmeldelse. I et sådant tilfælde kan bestyrelsen ekskludere et medlem uden om generalforsamlingen. ( se § 8 ).


§6.4. Rideskolen drives af rideklubben.


§7. Regnskab

Regnskabsåret er kalenderåret og regnskabet afsluttes 31. december. Regnskabet forelægges for den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af en intern bilagskontrolant og en ekstern antaget revisor.


§8. Udelukkelse

Bestyrelsen kan midlertidigt udelukke et medlem fra deltagelse i klubarrangementer, når dennes optræden – i eller uden for klubben – er eller har været af sådan en art, at klubbens værdighed eller trivsel ville lide skade, hvis udelukkelsen ikke fandt sted. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af bestyrelsen stemmer for udelukkelsen. Afgørelsen skal forelægges til godkendelse ved førstkommende ordinære generalforsamling. Eksklusion kan kun ske på en ordinær generalforsamling.


§9. Opløsning

Klubbens opløsning kan kun foregå, når beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, hvoraf den første skal være en ordinær generalforsamling. For at beslutning om opløsning skal have gyldighed, skal der ved begge generalforsamlinger afgives mindst ¾ af de afgivne stemmer for en opløsning. Ved den sidste generalforsamling skal der endvidere tages beslutning om eventuelle aktivers anvendes, idet de alene kan anvendes til almennyttige formål. Ved afstemning om anvendelse af aktiverne kræves simpelt flertal.


§10. Medlemskaber

Brovst Rideklub er medlem af Dansk Rideforbund under Dansk Idrætsforbund, hvorfor klubben og alle dens medlemmer er forpligtiget til at rette sig efter de nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, derunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.


Lovene er revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling mandag den 26. februar 2024.